RSS

Category Archives: may 2014

Image

آنچه اسلام به ایران داد ,نوشتاری از صادق هدایت برگرفته از کتاب توپ مرواری

ما که عادت نداشتيم دخترانمان را زنده به گور کنيم ، ما براي خودمان تمدن وثروت و آزادي و آبادي داشتيم و فقر را فخر نميدانستيم همه اينها را از ما گرفتند وبجاش فقرو پشيماني و مرده پرستي و گريه و گدائي و تأسف واطاعت از خداي غدار و قهار و آداب کونشوئي و خلأ رفتن برايمان آوردند ، همه چيزشان آميخته با کثافت و پستي و سود پرستي و بي ذوقي و مرگ و بدبختي است

چرا ريختشان غمناک و موذي است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند

براي عرب سوسمار خوري که چندين صد سال پيش به طمع خلافت ترکيده، زنده ها بايد به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاري کنند

… ، در مسجد مسلمانان اولين برخورد با بوي َگند خَلأست که گويا وسيله تبليغ براي عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول اين مذهب خو بگيرند. بعد اين حوض کثيفيکه دست و پاي چرکين خودشان را در آن مي شويند و به آهنگ نعره مؤَذن روي زيلوي خاک آلود خودشان دولا و راست ميشوند و براي خداي خونخوارشان ِورد و اَفسون ميخوانند

… , عيد قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران براي خداي مهربان و بخشايشگر است خداي جهودي آنها قهار و جبار و کين توز است و همه اش دستور کشتن و چاپيدن مردمان را ميدهد وپيش از روز رستاخيز حضرت صاحب را ميفرستد تا حسابي دَخل اُمتش را بياورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوي اسبش در خون موج بزند

تازه مسلمان مومن کسي است که به اميد لذتهاي موهوم شهواني و شکم پرستي آن دنيا با فقر و فلاکت و بدبختي عمر را بسر برد و وسايل عيش و نوش نمايندگان مذهبش را فراهم بياورد. همه اَش زير سلطه اَموات زندگي ميکنند و مردمان زنده امروز از قواننين شوم هزار سال پيش تبعيت ميکنند کاري که پست ترين جانوران نميکنند

عوض اينکه به مسائل فکري و فلسفي وهنري بپردازند ، کارشان اين است که از صبح تا شام راجع به شک ميان دو و سه استعامنه قليله و کثيره بحث کنند

اين مذهب براي يک وجب پائين تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پيش از ظهور اسلام نه کسي توليد مثل ميکرد و نه سر قدم ميرفت ، خدا آخرين فرستاده خود را مامور اصلاح اين امور کرده!

تمام فلسفه اسلام روي نجاسات بنا شده اگر پائين تنه را از آن حدف کنيم اسلام روي هم ميغلتد و ديگر مفهومي ندارد. بعد هم علماي اين دين مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگي عربي سرو کله بزنند سجع و قافيه هاي بي معني و پر طمطرق براي اغفال مردم بسازند ويا تحويل بدهند

سرتا سر ممالکي را که فتح کردند، مردمش را به خاک سياه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسي و دوروئي و دزدي و چاپلوسي و کون آخوند ليسي مبتلا کردند و سرزمينش را به شکل صحراي برهوت در آوردند

اما مثل عصاي موسي که مبدل به اژدها شد وخود موسي از آن ترسيد اين اژدهاي هفتاد سر هم دارد اين دنيا را مي بلعد. همين روزي پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که بايد بزبان عربي او را هجي کرد، کافي است تا آدم را تو سري خور و ذليل و پست و بي همه چيز بار بياورد

مگر براي ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زني از آرا و عقايد متضادي که از مذاهب و اديان و خرافات پيشين ، هول هولکي و هضم نکرده استراق و بي تناسب بهم در آميخته شده است، دشمن ذوقيات حقيقي آدمي، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقي و تعالي اقوام ملل است و به ضرب ششمشير به مردم زوزچپان کرده اند. يعني شمشير بران و کا س گدائي است، يا خراج و جزيه به بيت المال مسلمين بپردازيد يا سرتان را ميبريم هر چه پول و جواهر داشتيم چاپيدند. آثار هنري ما را از ميان بردند و هنوز هم دست بردار نيستند؛ هر جا رفتند همين کار را کردند

 
Leave a comment

Posted by on May 29, 2014 in may 2014

 

Tags: , , , ,

Image

رانش زمین در بدخشان و عکس گرفتن مقامات افغانستان

رانش زمین در بدخشان و عکس گرفتن مقامات افغانستان

بعد از واقعه غم‌انگیز رانش زمین در بدخشان افغانستان که بر طبق آمار ۲۵۰۰ نفر کشته یا از بین رفتند،گروهی از مقامات افغانستان به هدف کمک و امداد رسانی در محل حاضر میشوند،که متاسفانه اولین کاری که می‌کنن یه عکس یادگاری و دست جمعی میگیرن و بلافاصله بعد زمانی‌ کوتاهی‌ تصمیم به لغو ادامه جستجو بازمانده‌های رانش زمین میگیرند..نماینده‌های دولت افغانستان رو ببینیددر حال گرفتن عکس دست جمعی هیچ اتفاقی‌ نیفتاده.اینها اونجا رفتن گردش.. خنده اون مقام افغان رو ببینید این مقامات افغانستان چه می‌دونن بد بختی چیه..اینا چی‌ می‌دونن مردم چطوری به دنیا میان چطوری زندگی‌ می‌کنن همینه که مرگشان هم براشون مهم نیست.. در افغانستان در حالی عزای عمومی اعلام گردید که به تقاضای بزرگان ولسوالی ارگو، پروسه جستجو نیز متوقف شد و محل لغزش زمین که گفته میشود بر اثر وقوع این واقعه، احتمال مدفون شدن بیش از دو هزار تن در ان میرود، مقبره جمعی اعلام شد

 
Leave a comment

Posted by on May 6, 2014 in may 2014, Uncategorized

 

Tags: , ,

تعلیمات دینی در مدارس چه سودی دارد؟

به یاد دارم در زمانی‌ که تحصیل می‌کردم کما اینکه همچنان در مدارس دو درس قرآن و تعلیمات دینی از مجموعه دروسی بود و هست که میبایست پاس میکردیم،قرآن که مشخص هست که محتوایش چه هست و تعلیمات دینی نیز از دروسی بود که معلمین دربارهٔ حضرت محمد و حضرت ابراهیم که آتش بر وی گلستان شد ،حضرت موسی‌ عصا را انداخت تبدیل به مار شد و داستان خنده دار نوح و کشتی و از این قبیل داستان‌ها که بیشتر جنبه سرگرم کنند دارند سخن می‌گفتن … برای من این سوال امروز پیش آمده که این گونه داستان سرائی‌ها چه سودی برای نسل ما داشته تا کنون؟
چرا به جای این مزخرفات به ما, به جای تعلیمات دینی، تعلیمات انسانی‌ ، تعلیمات قانون مداری،تعلیمات ارزش‌های فردی، و هزاران تعلیمات دیگر که به پیشرفت جامعه کمک می‌ک ندادند؟
.اگر ما به جای تحمیل عقاید دینی در مدرسه بر روی عقاید انسانی‌ و اجتماعی پا فشاری کنیم نتیجه بهتری حاصل می‌کنیم
وقتي كه رفتارهاي مردم كشورهاي پيشرفته و ثروتمند را تحليل مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه اكثريت غالب آنها از اصول زير در زندگي خود پيروي مي‌كنند:
اخلاق به عنوان اصل پايه
وحدت
مسئوليت پذيري
احترام به قانون و مقررات
احترام به حقوق شهروندان ديگر
عشق به كار
تحمل سختي‌ها به منظور سرمايه‌گذاري روي آينده
ميل به ارائه كارهاي برتر و فوق‌العاده
نظم‌پذيري
دروغ کثیف‌ترین فعل غیر انسانی دنیا

همانگونه که ذکر شد چرا اینها اصول زندگی‌، اصول قانون مداری رو نمی‌‌آموزند…بیایید مسئولیت پذیر باشیم و به زندگی‌ خود و نسلهای بعدی خود اندیشه‌ای کنیم..به امید نابودی اسلام

 
Leave a comment

Posted by on May 1, 2014 in may 2014, Uncategorized

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers like this: