RSS
Image

آنچه اسلام به ایران داد ,نوشتاری از صادق هدایت برگرفته از کتاب توپ مرواری

29 May

ما که عادت نداشتيم دخترانمان را زنده به گور کنيم ، ما براي خودمان تمدن وثروت و آزادي و آبادي داشتيم و فقر را فخر نميدانستيم همه اينها را از ما گرفتند وبجاش فقرو پشيماني و مرده پرستي و گريه و گدائي و تأسف واطاعت از خداي غدار و قهار و آداب کونشوئي و خلأ رفتن برايمان آوردند ، همه چيزشان آميخته با کثافت و پستي و سود پرستي و بي ذوقي و مرگ و بدبختي است

چرا ريختشان غمناک و موذي است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند

براي عرب سوسمار خوري که چندين صد سال پيش به طمع خلافت ترکيده، زنده ها بايد به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاري کنند

… ، در مسجد مسلمانان اولين برخورد با بوي َگند خَلأست که گويا وسيله تبليغ براي عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول اين مذهب خو بگيرند. بعد اين حوض کثيفيکه دست و پاي چرکين خودشان را در آن مي شويند و به آهنگ نعره مؤَذن روي زيلوي خاک آلود خودشان دولا و راست ميشوند و براي خداي خونخوارشان ِورد و اَفسون ميخوانند

… , عيد قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران براي خداي مهربان و بخشايشگر است خداي جهودي آنها قهار و جبار و کين توز است و همه اش دستور کشتن و چاپيدن مردمان را ميدهد وپيش از روز رستاخيز حضرت صاحب را ميفرستد تا حسابي دَخل اُمتش را بياورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوي اسبش در خون موج بزند

تازه مسلمان مومن کسي است که به اميد لذتهاي موهوم شهواني و شکم پرستي آن دنيا با فقر و فلاکت و بدبختي عمر را بسر برد و وسايل عيش و نوش نمايندگان مذهبش را فراهم بياورد. همه اَش زير سلطه اَموات زندگي ميکنند و مردمان زنده امروز از قواننين شوم هزار سال پيش تبعيت ميکنند کاري که پست ترين جانوران نميکنند

عوض اينکه به مسائل فکري و فلسفي وهنري بپردازند ، کارشان اين است که از صبح تا شام راجع به شک ميان دو و سه استعامنه قليله و کثيره بحث کنند

اين مذهب براي يک وجب پائين تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پيش از ظهور اسلام نه کسي توليد مثل ميکرد و نه سر قدم ميرفت ، خدا آخرين فرستاده خود را مامور اصلاح اين امور کرده!

تمام فلسفه اسلام روي نجاسات بنا شده اگر پائين تنه را از آن حدف کنيم اسلام روي هم ميغلتد و ديگر مفهومي ندارد. بعد هم علماي اين دين مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگي عربي سرو کله بزنند سجع و قافيه هاي بي معني و پر طمطرق براي اغفال مردم بسازند ويا تحويل بدهند

سرتا سر ممالکي را که فتح کردند، مردمش را به خاک سياه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسي و دوروئي و دزدي و چاپلوسي و کون آخوند ليسي مبتلا کردند و سرزمينش را به شکل صحراي برهوت در آوردند

اما مثل عصاي موسي که مبدل به اژدها شد وخود موسي از آن ترسيد اين اژدهاي هفتاد سر هم دارد اين دنيا را مي بلعد. همين روزي پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که بايد بزبان عربي او را هجي کرد، کافي است تا آدم را تو سري خور و ذليل و پست و بي همه چيز بار بياورد

مگر براي ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زني از آرا و عقايد متضادي که از مذاهب و اديان و خرافات پيشين ، هول هولکي و هضم نکرده استراق و بي تناسب بهم در آميخته شده است، دشمن ذوقيات حقيقي آدمي، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقي و تعالي اقوام ملل است و به ضرب ششمشير به مردم زوزچپان کرده اند. يعني شمشير بران و کا س گدائي است، يا خراج و جزيه به بيت المال مسلمين بپردازيد يا سرتان را ميبريم هر چه پول و جواهر داشتيم چاپيدند. آثار هنري ما را از ميان بردند و هنوز هم دست بردار نيستند؛ هر جا رفتند همين کار را کردند

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 29, 2014 in may 2014

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: