RSS

داستان وجود خدا

28 Nov

Image

 مشکل انسانها از جایی اغاز شد که به اسم خدا هر مزخرف ای هر داستان مزحک ای هردروغ وهر ادعای پوچی هر دستور ضد بشری و… به مردم ساده دل ارائه شد وچون به نام خدا بود باید بی چون وچرا پذیرفته می شد و هیچ کس حق نداشت در انها تردید کند چون به اسم خدا صادر شده بود بعد انها را در کتاب ها نوشتند وهمه را سند قرار دادند وحتی به زور تحمیل کردند یکی از ان داستانهای مسخره داستان پیدایش بشر ادم وحوا است که حوا از زیر دنده چپ ادم متولد می شود اگر برعکس بود وادم از حوا بوجود می امد حقیقی تر به نظر می رسید البته نه زیر دنده چپ بلکه از جای طبیعی دیگر حتی متاسفانه وبدبختانه انسانها تحصیل کرده ودانشگاه رفته اینها را می خوانند با تمام مسخره گی انها به این چرندیات باور می کنند چونکه به اسم خدا نوشته شد می گویند عقل به تحصیلات ربطی ندارد در اینجا ثابت می شود حتی تا جایی این بی عقلی وگمراهی پیش می رود مثلا اقای دکتری که انهمه زحمت کشیده تا جان انسانها را نجات دهد اسلحه بدست می گیرد وانسانهایی که بر باور دیگرند کافر می پندارد وبه قتل می رساند ببینید دامنه گمراهی تا چه حد است سم دین وقتی وارد بدن شد جلو تفکر ازاد را می گیرد معتقدان به دین خرف می شوند ویا در طمع حوریان بهشت افسانه ای دست به هر جنایت وهر کار ابلهانه وغیر عقلی میزنند و یا از ترس جهنم دروغین به مانند گوسفندان می شوندمثلا کسانی که د استان های مسخر ه قر ان واز پیش از اسلام د ر تور ات را باور می کنند ادم های ساده لوحی هستند که از علم ود انش بسیار عقب هستند وهر گزبه د ور و بر خود توجه ند ار ند همینکه مثلا ادم وحوا که حوا را از زیر د نده ادم خلق شد ویا اینکه هیچیک از این اد مهای مذ هبی هر گزنپر سیدند که اد م وحوا از چه نزاد ی بودند مگر انها ادم وحوا پد ر ومادر همه انسانها نیستند حالا بگوئید ببینم انها سیاه پوست بودند یااز نز اد ز ر د وچینی ها بود ند از نزاد ابروجینی استر الیا بود ند یا اینکه ار وپایی نز اد بلوند ویا مو سیاه ویا اصلا نز اد شر قی مثل ما اخر کسی نیست که کمی فکر کند بجای باور کر د ن بر ار اجیف ود استانهای مسخره از اد م وحوا که بگذ ریم که اصلا با علم نمی خواند وهماهنگی ند ار د 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 28, 2013 in november 2013

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: