RSS

عقلی که دارای خرد است هیچکس را با خدایی روبرو نخواهد کرد که غالباً ودرکلیّت خود نر است

05 Nov

عقلی که دارای خرد است هیچکس را با خدایی روبرو نخواهد کرد که غالباً ودرکلیّت خود نر است، زیرا عموماً ، فرستادگانش از همین جنس هستند ودیدگاههای اخلاقی واجتماعی اش هم مردانه وبه نفع مردان است وحتی هنگامی که به فکرآفریدن بهترین مخلوق خود می افتد « آدم » را که ازجنس نر وبه تعبیری با هیبت وشکلی شبیه خود می آفریند.

این خدا موهوم که ساخته ذهن انسان است درشکل مجرد خود انسانی است که فاقد ضعفهای انسانی است نظیر تولد و رشد ومرگ ، خوردن وخوابیدن و شهوت و سایر صفات سلبیه وثبوتیه ایکه دکانداران دین به این موجود تصوری یعنی خدای موهومشان نسبت داده اند.
خدای عوام از جایگاه سیارۀ زمین در منظومه شمسی اطلاعی ندارد وحتی نمی داند علت وجود شب وروز وتفاوت درساعات آن در نقاط مختلف این سیاره چیست.
بعد از آفریدن آدم دقیقاً نمیداند که این مخلوق نیاز به چه چیزهایی دارد مثلاَ نمیداند قراردادن حس طغیان در ساختمان سرشتی آدم ملازم با نیاز تمرد ازاوامراوست لذا بعد از آنکه آدم لاجرم زندگی را آغاز می کند خدا متوجه نقص کارخود در رابطه با آسودگی و بی رنجی احسن الخالقین خود می شود وبفکرچاره می افتد اما ازآنجا که قادرمطلق قادر به تهیه گِل مخصوص برای ساختن حوّا خانم نیست دست به یک عمل جراحی میزند وازدنده های چپ آدم دنده ایی برمیدارد وازآن جفتی میسازد فقط به منظورآنکه درخدمت رفع نیازجنسی واحساس تنهایی آدم قرار گیرد. اما دیری نمی پاید که خدا برهمین بهترین مخلوق خود که خود آفریده بود و به او لقب احسن الخالقین داده بود غضب می کند وبه خشم می آید وتصمیم میگیرد که هرطورشده نسل این جانور یاقی ومتمرد را ا ز صفحۀ روزگار برچیند وخیال مبارک خودرا آسوده کند.
به دنبال تمرد ویاغی شدن آدم وزوجۀ محترمه اش در آن باغ کذایی خدا آنهارا به حال خود وامیگذارد تا مزه جان کندن برای تهیه غذا ورنج وتیره روزی ناشی ازدوندگیهای بی پایان را نسل اندرنسل بچشند وببینند.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 5, 2013 in november 2013

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: